11
юни

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ – специфични строителни работи на територията на община Средец, село Факия. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в предоставените проектни части (инвестиционно проектиане), със съответните схеми, чертежи и обяснителни записки, отнасящи се до видовете и технологията на предвидените за изпълнение работи - дадени на отделен документ, приложени към настоящата Документация. Точните видове и количества работи, които се възлагат за изпълнение в настоящата процедура са описани в приложената Количествена сметка – част от образците за участие в процедурата.

 

Входящ номер и дата на АОП:982385

Дата на вписване/публикуване: 11.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032203/11.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-254/11.06.2020 г.

 

 

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ – специфични строителни работи на територията на община Средец, село Факия. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в предоставените проектни части (инвестиционно проектиане), със съответните схеми, чертежи и обяснителни записки, отнасящи се до видовете и технологията на предвидените за изпълнение работи - дадени на отделен документ, приложени към настоящата Документация. Точните видове и количества работи, които се възлагат за изпълнение в настоящата процедура са описани в приложената Количествена сметка – част от образците за участие в процедурата.

 

Входящ номер и дата на АОП:982387

Дата на вписване/публикуване: 15.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032205/11.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-255/11.06.2020 г.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Предметът на настоящата обществена поръчка Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ – специфични строителни работи на територията на община Средец, село Факия. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в предоставените проектни части (инвестиционно проектиане), със съответните схеми, чертежи и обяснителни записки, отнасящи се до видовете и технологията на предвидените за изпълнение работи - дадени на отделен документ, приложени към настоящата Документация. Точните видове и количества работи, които се възлагат за изпълнение в настоящата процедура са описани в приложената Количествена сметка – част от образците за участие в процедурата

Входящ номер и дата на АОП:987587

Дата на вписване/публикуване: 17.07.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-037988/14.07.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-301/13.07.2020 г.

 

Изтеглете чертежите от тук !Contact Us