11
юни

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на поръчката: Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта:1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол 2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол 3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква 4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково 5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец Подробно описание на дейностите са разписани в техническата спецификация и документацията за участие

 

Входящ номер и дата на АОП:982383

Дата на вписване/публикуване: 11.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032201/11.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-252/11.06.2020 г.

 

 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на поръчката: Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на следните подобекта: 1.Обект- ремонт на път с. Загорци - с.Суходол 2.Обект ремонт на ремонт на път разклон с. Орлинци - с.Суходол 3.Обект ремонт на път с.Факия - с. М.Църква 4.Обект ремонт на път с. Д.Ябълково - с.Г.Ябълково 5. Обект ремонт на път с.Проход - с.Бистрец

 

Входящ номер и дата на АОП:982382

Дата на вписване/публикуване: 11.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032200/11.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-252/11.06.2020 г.

 

Ценовите оферти на допуснатите участниците ще бъдат отворени на 24.07.2020 год. в 11:00 часа.


Contact Us