12
юни

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на поръчката: Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в "Реконструкция на уличната мрежа на гр. Средец", Подобект: "Ремонт на улица "Йорданка Николова", в пълен обем, съществуващата пътна настилка е паважна с множество локални пропададния и увреждание вследствие на износване. Като цяло общото състояние на настилката е лошо, което налага цялостна реконструкция. Пълно описание на дейностите са разписани в количествените сметки и инвест.проект;

 

Входящ номер и дата на АОП:983045

Дата на вписване/публикуване: 12.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032972/12.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-260/12.06.2020 г.

 

 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на поръчката: Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в "Реконструкция на уличната мрежа на гр. Средец", Подобект: "Ремонт на улица "Йорданка Николова", в пълен обем, съществуващата пътна настилка е паважна с множество локални пропададния и увреждание вследствие на износване. Като цяло общото състояние на настилката е лошо, което налага цялостна реконструкция.

 

Входящ номер и дата на АОП:983046

Дата на вписване/публикуване: 12.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-032973/12.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-259/12.06.2020 г.

 

Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 09.10.2020год. в 14:00 часа в зала 202 в сградата на Община Средец


Contact Us