of 5
Current View
No
Наименование
на
програмата
,
проект
или
дейност
Период
на
изпълне
-
ние
2007-
2013
Източник
на
финансиране
Стойност
(
лв
.)
1 2 3 4 5
1
Основен ремонт парокотелна инсталация ОДЗ
-
1 "
Снежанка
"
2011
г
.
Капиталова
програма
29 688,00
2
Подмяна на циркулационни помпи и
реконструкция
на
парок
.
възел
в
ОДЗ
-2
2011
г
.
Капиталова
програма
5 978,00
3
Закупен
стерилизатор
2011
г
.
Капиталова
програма
1 820,00
4
Закупена
компютърна
техника
2011
г
.
Капиталова
програма
41 135,00
5
Закупени
климатици
2011
г
.
Капиталова
програма
1 600,00
6
Закупена
копирна
техника
2011
г
.
Капиталова
програма
2 000,00
7
Изграждане ограда на училищен двор ОУ
с
.
Дебелт
2011
г
.
Капиталова
програма
7 999,00
8
Изработване
и
монтаж
на
предпазна
ограда
2011
г
.
Капиталова
програма
3 271,00
9
Ремонт парна инсталация бивше помощно
училище
2011
г
.
Капиталова
програма
39 960,00
10
Закупена
тел
.
централа
2011
г
.
Капиталова
програма
600
11
Ремонт
отоплителна
инсталация
ДСХ
2011
г
.
Капиталова
програма
30 000,00
12
Система
за
спешно
повикване
2011
г
.
Капиталова
програма
2 520,00
13
Основен
ремонт
сграда
за
котелна
инсталация
2011
г
.
Капиталова
програма
34 980,00
14
Закупен
стопански
инвентар
2011
г
.
Капиталова
програма
7 652,00
15
Система
за
видеонаблюдение
и
контрол
2011
г
.
Капиталова
програма
1 000,00
16
Възстановяване на язовирната стена на язовир
Зорница
и
строителен
надзор
2011
г
.
Капиталова
програма
167 847,00
за
изпълнените
програмите
,
проектите
и
дейностите
към
31.12.2011
г
.
в
община
Средец
,
обл
.
Бургас
С
П
Р
А
В
К
А
17
Капиталов трансфер Дейност
"
Домашен
социален
патронаж
"
2011
г
.
Капиталова
програма
26 000,00
18
Закупена
кухненска
техника
2011
г
.
Капиталова
програма
1 336,00
19
Строителен
надзор
ОДЗ
No
1 2011
г
.
Капиталова
програма
6 220,00
20
Допълнително водоснабдяване с
.
Момина
църква
2011
г
.
Капиталова
програма
4 315,00
21
Водопровод
с
.
Росеново
2011
г
.
Капиталова
програма
1 907,00
22
Основен
ремонт
автовишка
2011
г
.
Капиталова
програма
1 320,00
23
Ремонт
на
улици
с
.
Зорница
2011
г
.
Капиталова
програма
99 624,00
24
Основен
ремонт
помпа
ПСОВ
гр
.
Средец
2011
г
.
Капиталова
програма
13 980,00
25
ПСОВ
"
Божура
" 2011
г
.
Капиталова
програма
94 020,00
26
ПСОВ
Средец
2011
г
.
Капиталова
програма
12 000,00
27
Канализация
ул
. "
Витоша
"
и
"
Спартак
" 2011
г
.
Капиталова
програма
92 414,00
28
Канализация за дъждовни и битови отпадни
води
по
ул
. "
Л
.
Каравелов
"
гр
.
Средец
2011
г
.
Капиталова
програма
124 992,00
29
Канализация
ул
. "
Дружба
" 2011
г
.
Капиталова
програма
151 650,00
30
Канализация
ул
. "
Г
.
Кирков
" 2011
г
.
Капиталова
програма
10 338,00
31
Строителен
надзор
2011
г
.
Капиталова
програма
4 410,00
32
Щилка
2011
г
.
Капиталова
програма
999,00
33
Проектиране
Фотоволтаична
централа
с
.
Дебелт
2011
г
.
Капиталова
програма
17 376,00
34
Проектиране
на
канализация
с
.
Дебелет
2011
г
.
Капиталова
програма
20 000,00
35
Закупени
косачки
2011
г
.
Капиталова
програма
2 797,00
36
Закупен
автомобил
самосвал
2011
г
.
Капиталова
програма
16 624,00
37
Бобкат
2011
г
.
Капиталова
програма
10 561,00
38
Фитнес
уреди
на
открито
2011
г
.
Капиталова
програма
14 283,00
39
Закупена
Катафалка
2011
г
.
Капиталова
програма
6 075,00