Общинска администрация Средец / Република България

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Конкурсна процедура 33.20-2021 Договор №БС-33.20-5-001/22.10.2021 г.

Проект „Моят свят-личен и глобален“

От 22.10.2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци община Средец стартира проект по КП 33.20-2021 „Моят свят- личен и глобален“ по Приоритет5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация на ЦОИДУЕМ. Срокът на изпълнение е 12 месеца, бюджетът:13674,50 лева.

Основната цел на проекта е подпомагане на образователната интеграция и недопускане на вторична сегрегация в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Загорци чрез провеждане на серия от координирани дейности за осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда- Академия за родители, усвояване на умения, познания и социокултурни компетентности за превенция и недопускане на вторична сегрегация в образованието на педагогическите специалисти, сформиране на клубове „Аз и светът на линия“ и „Моят роден край“

Стратегически цели на проекта са:

- Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства и осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда
- Разнообразяване на учебната дейност на учениците от 5, 6 и 7 класа от всички етнически групи в училището чрез въвеждането на иновативни форми на работа и дейности, които да са интересни и достъпни за всички
- Създаване на условия за преодоляване на социално- икономически проблеми на родителите и липса на доверие в образователната система.

Целевата група:50 ученици, 12 учители, 16 родители и 2 доброволци

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

Споделяне: