Общинска администрация Средец / Република България

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Средец уведомява кандидат-потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след извършена проверка и получен отговор от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, поради висок доход /над 413,00лв./ отпадат следните потребители, считано от 01.10.2022 год.:

1. Иван Петров Въргов

2. Живка Тодорова Димова

3. Янко Георгиев Десполов

4. Събка Йорданова Десполова

5. Иванка Димитрова Чернева

6. Георги Христов Чернев

7. Владимирка Иванова Николова

8. Марийка Тодорова Кискинова

9. Тодор Кънчев Стоянов

10. Стоян Георгиев Иринкин

11. Кера Иванова Иринкина

12. Ганка Тодорова Маргаритова

13. Петър Кралев Маргаритов

14. Нено Петков Атанасов

15. Минка Йорданова Иванова

16. Елена Тодорова Стоянова

17. Тинка Стоянова Бонева

18. Пауна Найденова Михайлова

19. Златка Стоянова Николова

20. Стоянка Нейчева Костадинова

21. Тодорка Иванова Иванова

22. Станчо Николов Магазянов

23. Георги Тодоров Кехайов

24. Жоро Стефанов Мандалов

25. Илия Цвятков Савов

26. Марийка Костадинова Савова

27. Мария Кирова Ангелова

28. Атанас Димитров Ангелов

29. Никола Атанасов Турлаков

30. Митра Кирова Турлакова

31. Мери Стамова Кирова

32. Величка Петрова Димитрова

33. Невена Илиева Мустафова

34. Васил Христов Иванов

35. Илия Алексиев Йорданов

36. Милка Николова Петрова

След извършената проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас се установи, че на критериите и изискванията за ползване на услугата отговарят 36 лица, а именно:

1. Дина Стойкова Атанасова

2. Йорданка Михайлова Дамянова

3. Тодор Красимиров Георгиев

4. Георги Марков Георгиев

5. Петя Алексиева Черкезова

6. Милка Георгиева Христова

7. Тодорка Христова Георгиева

8. Добрин Станков Тодоров

9. Асен Георгиев Атанасов

10. Симеон Георгиев Георгиев

11. Мира Карамфилова Иванова

12. Димитър Стефанов Иванов

13. Желязко Илиев Петков

14. Диан Ралев Бирбучуков

15. Султана Димитрова Великова

16. Димитър Йорданов Йорданов

17. Неделя Иванова Стоянова

18. Стиляна Петкова Бонева

19. Продан Георгиев Вълчев

21. Станка Иванова Иванова

22. Йовчо Тодоров Стоянов

23. Нина Митева Левендова

24. Димо Недялков Вълков

25. Тодорка Стоянова Марчева

26. Димитър Димов Заяков

27. Керанка Михайлова Колева

28. Радка Енчева Гюзелова

29. Иван Господинов Танчев

30. Султанка Тодорова Георгиева

31. Елена Тодорова Стоянова

32. Десислава Любомирова Христова

33. Цвета Янчева Георгиева

34. Еленка Койчева Димитрова

35. Анка Христова Андреева

36. Иван Проданов Желязков

37. Недялка Димитрова Дерменджиева

До запълване капацитета на услугата „Топъл обяд“ с максималния брой потребители /70/ остават още 34 /тридесет и четири/ свободни места.

Община Средец напомня на своите граждани, че процедурата за прием на документи за кандидат-потребители на услугата „Топъл обяд” е отворена през целия период на реализирането на проекта до 21.09.2025г. Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа. Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат предоставени на хартия от сградата на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ № 28, партерен етаж. Лицата, подали заявления-декларации и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Споделяне: