Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0006 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА НЧ "ПРОСВЕТА-1886 ГОД."

На 18.01.2022 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.197-0006 "Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ "Просвета-1886 год.", е на стойност 13 576,00 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е да се възстановят елементи от традиционните костюми - народни носии и предмети - обувки, както и традиционна детски носия, да се закупи нова техника, която ще позволи по-лесното съхранение и разпространение на дейностите свързани с НЧ "Просвета-1886 год.", да привлече и младото поколение за по-качествена и съвременна читалищна дейност.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: С възстановените автентични облекла, фолклорни и танцови групи ще могат да се представят на различни фолклорни конкурси и фестивали, отразявайки спецификата, традиционната култура и бита на селото, като по този начин ще се запази културното наследство на местното население.

Със закупената техника - лаптоп, мултифункционално устройство и компютърна конфигурация, ще се разшири възможността за проявите на творчество и ще се съхрани културната памет освен на хартия и дигитално. Това ща даде възможност за нови идеи и надграждане на съвременна читалищна дейност.

Споделяне: