Общинска администрация Средец / Република България

Проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Инфомарция за проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0038-С01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Споделяне: