Общинска администрация Средец / Република България

Проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец

Община Средец стартира изпълнението на проект по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021

Ресурси
Споделяне: