Общинска администрация Средец / Република България

Кмет

Биографична справка

инж. Иван Жабов е роден на 01.01.1967 год. в Средец. Завършил е  средно образование в ЕСПУ ”Христо Ботев” – Средец .Завършва Технически университет – София –„Инженерно педагогически факултет” – Сливен, специалност „Транспорт и енергетика”. От 2005 до 2011 е директор на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Никола Йонков Вапцаров” – Средец.
 През юли  2011 година е издигнат за кандидат за кмет от ПП ГЕРБ, а на 30.10.2011 година е избран за кмет на Община Средец. Инж. Иван Жабов е семеен, с едно дете.

Приемно време

 Понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.

Правомощия на кмета

Закон за местното самоуправление и местната администрация


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници. 
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Пълномощията на кметовете на общини, кметовете на райони и кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага на първото заседание на новоизбрания общински съвет. 
....................
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
....................
Чл. 44. (1) Кметът на общината: 
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1; Той има право да отменя техните актове.
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние кметските наместници, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

Споделяне: