Общинска администрация Средец / Република България

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Име, фамилия длъжност Телефон Мобилен
‐1‐ ‐2‐ ‐3‐ ‐4‐
инж. Иван Кичев Кмет 69-90 -
Николина Дамбулова Заместник - кмет 75-15 -
Йона Чобанова Заместник - кмет 69-92 -
Живко Гърков Заместник - кмет 77-03 -
Ирина Тодорова Секретар 69-93 -
Динко Цъцаров Председател ОбС 77-32 -
Светла Живанкина - Георгиева Ръководител "Вътрешен одит" - 0988933170
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирина Камбурова Юрист 77-22 -
Кристияна Стоянова Технически сътрудник 77-22 -
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”
Пею Георгиев Главен специалист "ИТК" - 0886 161715
Събка Андреева Главен специалист ”Канцелария” 77-10 -
Марияна Георгиева Младши експерт АИО 77-10 -
Гина Вълкова Техннически сътрудник 77-10 -
Даниела Петрова Главен специалист секретар-деловодител 77-32 0887 304665
Радка Кавказова Старши специалист ГРАО 77-27 0884683322
Елена Везирова Главен специалист ГРАО 77-27 0885453355
Яна Атанасова Старши експерт ИО - 0888 310901
Павлина Станчева Изпълнител телефонист 69-96 -
Зорница Георгиева Технически сътрудник 69-96 факс 77-25
Нели Иванова Специалист - -
Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС”
инж. Яна Кирязова Директор, дирекция 69-91 0884 544819
арх.Венета Иванова Главен архитект 76-98 -
арх.Румен Троев Главен специалист 76-98 -
Мартин Минчев Главен специалист 76-98 -
Пламена Караиванова Главен специалист 76-98 -
Нели Кръстева Специалист 76-98 0889 307056
Божидар Божинов Главен специалист 76-98 0884 544833
Светослав Манолов Специалист 76-98 -
Милка Янакиева Специалист " Незаконно строителство" 76-98 -
инж.Кирил Каравълчев Главен специалист 76-99 0887 721701
Десислава Райкова Старши експерт ”Строителство” - 0884 807016
Бисер Петков Младши експерт - Екология - 0886 008858
Николета Каракостова Главен експерт ”Строителство” - 0884 686833
Генчо Вучев Технически ръководител - 0887 721771
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост”
Веселина Пашова Директор на дирекция МПОС 77-35 0885 698324
Петьо Гюров Главен експерт – инспектор МП 77-20 0882 242588
Росица Божинова Младши експерт МП 77-20 -
Ваня Кирякова Главен специалист - счетоводител 77-35 -
Галина Станчева Главен специалист 77-35 -
Станка Маринчева Главес специалист – касиер МП 77-02 -
Недялка Караиванова Специалист – касиер МП 77-02 -
Катя Бождерменова Старши експерт ОС 77-23 -
Силвия Стоянова Главен експерт ОС 77-30 0885 393931
Васил Кокаланов Специалист ТТП 77-30 0885 393931
Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП”
Маргарита Стойчева Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП 77-08 0884 440820
Юлияна Иванова Главен експерт „Земеделие и гори” 76-90 0889 770970
Диляна Чолакова Младши експерт 76-90 0887307509
Теодора Чапразлиева Специалист 77-18 0882 838706
Ангелина Сидерова Младши Експерт 77-30 0889 200979
Мартина Кабакова Главен специалист 77-30 0889 628527
Тодорка Бялкова Главен Експерт - 0886 402404
Цвета Найденова Специалист 77-18 0888 064906
Дирекция "Образование, социални дейности, здравеопазване, култура, интеграция на малцинствата и вероизповедание"
Сергей Стоилов Директор на дирекция ОСЗКИМВ 76-99 0886 088038
Десислава Стефанова Младши експерт, образование ОДК - 0884 544807
Ивелина Стайкова Младши специалист - -
Гергана Божилова Организатор Туризъм - -
Белиана Костова Специалист - -
Станимир Димитров Специалист 76-99 0884 544818
Мария Вълканова Специалист 77-21 -
Весела Стоянова Специалист 77-21 -
Таня Димитрова Главен експерт „Здравеопазване” 76-95 0887 505565
Функция СДЗ
Петя Станева Главен счетоводител функция СДЗ 31-36 0885 698325
Таня Ненкова Счетоводител СДЗ 73-80 0884 544821
Донка Кирова Счетоводител СДЗ 77-12 0884 544830
Сребрина Петкова Счетоводител СДЗ 73-80 -
Величка Таушанова Счетоводител СДЗ 77-12 -
Анелия Стоянова Админ.база данни - 0887 464050
Функция "Образование"
Светла Милева Главен счет. функция „Образование” 77-01 0885 698326
Динка Стойкова Счетоводител 77-24 -
Ангелина Господинова Счетоводител 77-24 -
Радка Атанасова Счетоводител 77-24 -
Венета Георгиева Главен счетоводител ОУ Факия 77-19 -
Силвия Пантелеева Счетоводител 77-19 -
Дирекция "Спорт,младежки дейсности и туризъм"
Вълко Бинбелов Директор СМДТ 77-07 -
Марин Димов Младши експерт 76-99 0886 633063
Петя Христова Организатор Туризъм - -
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”
Анета Колеолова Директор на дирекция ФСДЧР 77-14 0888 000448
Димитринка Станчева Главен специалист - счетоводител 77-04 0884 544820
Динка Павлова Главен специалист - счетоводител 77-14 0888 680071
Силвия Георгиева Специалист 77-14 0884 544824
Елена Бошева Старши счетоводител 77-14 0884 544823
Петя Бойчева Главен експерт „Финанси” - 0885 550301
Дияна Каракостова Главен специалист "Човешки ресурси" - 0885 660304
Антоанета Тодорова Младши експерт - 0884 544825
Златина Бербенлиева Главен специалист - -
Общинска служба по Земеделие - МЗХ
Антоанета Колеолова Началник ОСЗ 77-29 0879 021053
Росица Василева Старши експерт ОСЗ 77-11 0879 021051
Илияна Найденова Младши експерт ОСЗ 77-11 0879 021051
Георги Джермов Главен специалист ОСЗ - -
Сектор „Отбранително – мобилизационна подготовка”
Виолета Сиврилова ВО експерт 77-28 0898 744029
Станислав Георгиев Специалист 77-28 0882 972147
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви и малолетните и
непълнолетните
Анка Павлова Главен спец. - секретар МКБППМН 77-09 -
Общински съвет за сигурност
Дежурни ОбСС 76-86 0886 191213
Звено "Общински ред и сигурност"
Алекси Шидеров Сътрудник охрана 77-16 0884 441234
Охранители 77-16 0884 544815
Пощенски код Кметства/кметски наместничества Име и фамилия на служителя длъжност Тел. код Тел. номер мобилен телефон
8341 с. Вълчаново Стефка Петрова км. наместник 05551 68-83 -
8316 с. Белила Кети Иванова км. наместник 05551 69-29 0888 131 159
8317 с. Пънчево Златка Божинова км. наместник 05551 69-30 -
8318 с. Росеново Андрияна Маврулкова км. наместник 05551 69-31 0894 440 111
8340 с. Факия Мильо Милев ВрИД кмет 05555 22-34 0886 141 021
8340 с. Сливово Снежана Русатева км. наместник 05555 22-62 -
8343 с. Горно Ябълково Николай Иванов км. наместник 05555 22-66 -
8342 с. Долно Ябълково Атанаска Цветкова км. наместник 05555 23-65 -
8338 с. Варовник Алекси Стоянов км. наместник 055504 225 0886 250 910
8337 с. Богданово 055504 239
8335 с. Кубадин Марийка Кунчева км. наместник 05559 22-65 0884 250 580
8334 с. Бистрец Султанка Стойчева км. наместник 05557 32-10 0876 398 457
8336 с. Проход Димитър Димитров км. наместник 05557 32-61 -
8332 с. С.Камене Величка Плачкова км. наместник 055504 284 0886 255 090
8333 с. Гранитец 055504 389
8328 с. Суходол Георги Хубенов км. наместник - - 0887 609 664
8329 с. Голямо Буково Пенчо Пенчев км. наместник 05556 22-14 0885 698 323
8345 с. Белеврен 05556 23-33
8344 с. Кирово Пенчо Пенчев км. наместник 05556 23-14 0885 698 323
8347 с. Граничар - -
8348 с. Тракийци - -
8330 с. Дюлево Иван Иванов кмет 05552 22-81 -
8330 с. Дюлево Любомир Христов техн.сътрудник 05552 22-81 -
8321 с. Загорци Роза Божинова км. наместник - - 0888 253 060
8321 с. Загорци Янка Димитрова техн.сътрудник - - -
8322 с. Светлина Иван Айрянов кмет 05553 28-27 0886 131 411
8322 с. Светлина Миглена Димитрова техн.сътрудник 05553 28-27 -
8323 с. Радойново Галина Пейчева км. наместник 05553 27-01 0885698329
8324 с. Драка Анастасийка Колева км. наместник 05553 29-21 -
8325 с. Орлинци Йорданка Василева кмет 05553 26-49 0885 698 320
8325 с. Орлинци Снежанка Динева техн.сътрудник 05553 26-49 -
8327 с. Малина Златко Георгиев км. наместник 05553 24-24 0885 821 020
8320 с. М.Църква Калина Колева кмет 05554 22-89 0885 701 280
8319 с. Драчево Яни Петров кмет 055505 315 0888 257 030
8319 с. Драчево Любика Ванева техн.сътрудник 055505 315 -
8314 с. Дебелт Никола Сачанов кмет 05558 20-25 0884 962 203
8314 с. Дебелт Тошка Тодорова техн. сътрудник 05558 21-26 -
8313 с. Зорница Радка Русева кмет - - 0889 101 690
Споделяне: