Общинска администрация Средец / Република България

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Име, фамилия

длъжност

външ. тел. вътр. тел.

служебен GSM

‐1‐ ‐2‐ ‐5‐ ‐6‐ ‐7‐
инж. Иван Жабов Кмет 69‐90 222
Николина Дамбулова Заместник ‐ кмет 75‐15 283
Георги Станилов Секретар 69‐93 245
Динко Цъцаров Председател ОбС 77‐32 240
Дирекция “Административно‐правно и информационно обслужване”
Ирина Камбурова Юрист 77‐22 225
Цвета Найденова Технически сътрудник 77‐07 280 0888 064 906
Нивяна Петрова Стаждант одитор 77‐07 280 -
Пею Георгиев Ст. специалист "ИТК" 229 0886 161 715
Събка Андреева Гл. специалист ”Канцелария” 77‐10 277
Марияна Георгиева Мл. експерт АИО 77‐10 277
Гина Вълкова Техн. сътрудник 77‐10 277
Даниела Петрова Гл. специалист секретар‐ деловодител ОбС 77‐32 факс 105 0887 304 665
77‐13
Радка Кавказова Специалист ГРАО 77‐27 255
Елена Везирова Гл. специалист ГРАО 77‐27 255
Станчо Златаров Гл. експерт 77‐09 236 0885 698 319
Недялка Караиванова Техн. сътрудник 242
Яна Атанасова Мл. експерт ИО 242 0888 310 901
Тодорка Беева Техн. сътрудник 76‐81 274
Милена Симеонова Изпълнител телефонист 69-96 69-94 69-95
Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС”
Яна Кирязова Директор дирекция 69-91 213 -
инж. Живка Маврова Гл.експерт 69‐91 213 -
арх. Румен Троев Гл. архитект 111 0887 200140
Пламена Караиванова Ст. специалист УТ 76‐98 272
Мартин Минчев Специалист 76‐98 272
Радослава Чобанова Специалист 76‐98 272
Теодора Кожухарова Мл. експерт УТ 76‐98 272 0889 307 056
Божидар Божинов Специалист 76‐98 272 0884 544 833
инж.Кирил Каравълчев Гл. специалист 76‐99 281 0887 721 701
Десислава Райкова Мл. експерт ”Строителство” 218 0884 807 016
Бисер Петков Мл.експерт ‐ Екология 218 0886 008 858
Николета Каракостова Мл. експерт 218 0884 686 833
Генчо Вучев Технически ръководител 0887 721 771
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост”
Веселина Пашова Директор на дирекция МПОС 77‐35 231 0885 698 324
Нина Вълканова Гл. специалист МП 77‐20 231 0882 242 588
Петьо Гюров Гл. експерт – инспектор МП 77‐20 231 0882 242 588
Росица Божинова Гл. специалист МП 77‐20 231
Ваня Кирякова Гл. специалист ‐ счетоводител 77‐35 107
Галина Станчева Ст. специалист 77‐35 107
Радка Христова Ст. специалист – касиер МП 77‐02 248
Йорданка Христова Ст. специалист – касиер МП 77‐02 248
Станка Маринчева Ст. специалист – касиер МП 77‐10 277
Катя Бождерменова Мл.експерт ОС 77‐23 244
Силвия Стоянова Ст. експерт ОС 77‐30 249 0885 393 931
Васил Кокаланов Специалист ТТП 77‐30 249 0885 393 931
Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП”
Маргарита Стойчева Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП 77‐08 209 0884 440 820
Юлияна Иванова Гл. експерт „Земеделие и гори” 76‐90 247 0889 770 970
Диляна Чолакова Гл. специалист 76‐90 247 0887307509
Лазар Иванов Специалист "Гори" 77‐18 102
Теодора Чапразлиева Специалист 77‐18 102 0882 838 706
Ангелина Палова Мл. Експерт 77‐30 249 0889 200 979
Мартина Кабакова Гл. специалист 77‐30 249 889 988 198
Добри Гюров Гл. специалист "Гори" 230 885 163 590
Тодорка Бялкова Гл. Експерт 230 886 402 404
Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, интеграция на малцинствата и спорт”
Сергей Стоилов Директор на дирекция ОЗКСДИМС 69‐92 269 886 088 038
Десислава Стефанова Мл.експерт, образование ОДК 884 544 807
Марин Димов Директор ОДК 76‐99 281 886 633 063
Петя Христова Организатор Туризъм 77-03 232
Гергана Божилова Организатор Туризъм 77-03 232
Станимир Димитров Специалист 884 544 818
Лалка Бойчева Гл. експерт „Соц. дейности” 77‐21 267 884 949 660
Зюмбюла Маринова Гл. експерт „Соц. дейности” 77‐21 267 884 440 146
Таня Димитрова Гл. експерт „Здравеопазване” 76‐95 226 887 505 565
Функция СДЗ
Петя Станева Гл. счетоводител функция СДЗ 31‐36 108 0885 698 325
Таня Ненкова Счетоводител СДЗ 77‐12 260 0884 544 821
Донка Кирова Счетоводител СДЗ 77‐12 260 0884 544 830
Кремена Танева Счетоводител СДЗ 77‐12 260 0884 544 831
Функция "Образование"
Пенка Атанасова Гл. счет. функция „Образование” 77‐01 0885 698 326
Румяна Георгиева Счетоводител 77‐24 278 0884 544 814
Светла Милева Счетоводител 77‐24 278
Радка Атанасова Счетоводител 77‐24 278
Венета Георгиева Гл. счетоводител ОУ Факия 77‐19 228
Дирекция „Финансово‐счетоводни дейности и човешки ресурси”
Анета Колеолова Директор на дирекция ФСДЧР 77‐14 261; 264 0888 000 448
Димитринка Станчева Гл. специалист ‐ счетоводител 77‐04 234 0884 544 820
Динка Павлова Гл. специалист ‐ счетоводител 77‐14 264 0888 680 071
Недялка Хамбарлиева Гл. специалист ‐ счетоводител 77‐14 264 0884 544 824
Елена Бошева Ст. счетоводител 77‐14 264 0884 544 823
Петя Бойчева Гл. експерт „Финанси” 103 0885 550 301
Антоанета Стаева Специалист 262 0884 544 825
Дияна Каракостова Гл. специалист ”Човешки ресурси” 69‐90 237 0885 660 304
Златина Бербенлиева Специалист 262
Общинска служба по Земеделие ‐ МЗХ
Антоанета Колеолова Началник ОСЗ 77‐29 0879 021 053
Росица Василева Ст. експерт ОСЗ 77‐11 235 0879 021 051
Илияна Найденова Мл. експерт ОСЗ 77‐11 0879 021 051
Георги Джермов Гл. специалист ОСЗ 233
Военен отдел и ОМП
Борислав Николов о.п майор офис за военен отчет Средец 77‐28 219 0888 812 330
Георги Георгиев Специалист ОМП 77‐28 219 0882 972 147
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви и малолетните и непълнолетните
Анка Павлова Ст. спец. ‐ секретар МКБППМН - 236 246 - РКИ
Архив
Недялка Караиванова Технически сътрудник 275
Общински съвет за сигурност
Дежурни ОбСС 76‐86 223 0886 191 213
Звено "Общински ред и сигурност"
Теодора Янева Охранител 77‐16 243
Димитър Минчев Охранител 77‐16 243 0884 441 234
Охранители 77‐16 243 0884 544 815
Ресурси
Споделяне: