Общинска администрация Средец / Република България

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Име, фамилия длъжност външ. тел. вътр. тел. служебен GSM
-1- -2- -5- -6- -7-
инж. Иван Жабов Кмет 69-90 222 -
Николина Дамбулова Заместник - кмет 75-15 283 -
Георги Станилов Секретар 69-93 245 -
Динко Цъцаров Председател ОбС 77-32 240 -
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”
Ирина Камбурова Юрист 77-22 225 -
Цвета Найденова технически сътрудник 77-07 280 0888 064906
Пею Георгиев Ст. специалист "Инф. обслужване" - 229 0886 161715
Събка Андреева Гл. специалист ”Канцелария” 77-10 277 -
Марияна Георгиева Мл. експерт АИО 77-10 277 -
Гина Вълкова Техн. сътрудник 77-10 277 -
Даниела Петрова Гл. специалист секретар- деловодител 77-32, факс:
77-13
105 0887 304665
Радка Кавказова специалист ГРАО 77-27 255 -
Елена Везирова Гл. специалист ГРАО 77-27 255 -
Станчо Златаров Гл. експерт 77-09 236 0885 698319
Недялка Караиванова Техн. сътрудник - 242 -
Яна Атанасова Мл. експерт ИО - 242 0888 310901
Тодорка Беева Техн. сътрудник 76-81 274 -
Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС”
Яна Кирязова Директор, дирекция 69-91 213 0884 544819
арх. Паруш Зафиров Гл. архитект - 111 0885 242002
Мария Райкова специалист УТ 76-89 272 -
Ивайло Бойчев специалист УТ 76-89 272 -
Кета Запрянова Гл. специалист УТ 76-98 272 -
Мартин Минчев специалист 76-98 272 -
Нивяна Петрова специалист 76-98 272 -
Теодора Кожухарова Мл. експерт УТ 76-98 272 0889 307056
Божидар Божинов Специалист 76-98 272 0884 544833
Георги Караиванов Мл. експерт - 218 0888 240082
инж.Кирил Каравълчев гл. специалист 76-99 281 0887 721701
Десислава Райкова мл. експерт ”Строителство” - 218 0884 807016
Бисер Петков мл.експерт - Екология - 218 0886 008858
Николета Каракостова мл. експерт - 218 0884 686833
Генчо Вучев Технически ръководител - - 0887 721771
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост”
Веселина Пашова Директор на дирекция МПОС 77-35 231 0885 698324
Нина Вълканова Гл. специалист МП 77-20 231 0882 242588
Петьо Гюров Гл. експерт – инспектор МП 77-20 231 0882 242588
Росица Божинова Гл. специалист МП 77-20 231 -
Ваня Кирякова Гл. специалист - счетоводител 77-35 107 -
Галина Станчева Ст. специалист 77-35 107 -
Радка Христова Ст. специалист – касиер МП 77-02 248 -
Йорданка Христова Ст. специалист – касиер МП 77-02 248 -
Станка Маринчева Ст. специалист – касиер МП 77-10 277 -
Катя Бождерменова мл.експерт ОС 77-23 244 -
Силвия Стоянова ст. експерт ОС 77-30 249 0885 393931
Васил Кокаланов Специалист ТТП 77-30 249 0885 393931
Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП”
Маргарита Стойчева Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП 77-08 209 0884 440820
Юлияна Иванова Гл. експерт „Земеделие и гори” 76-90 247 0889 770970
Диляна Чолакова гл. специалист 76-90 247 0887307509
Лазар Иванов специалист "Гори" 77-18 102 -
Теодора Чапразлиева специалист 77-18 102 0882 838706
Ангелина Палова Мл. Експерт 77-30 249 0889 200979
Мартина Кабакова Гл. специалист 77-30 249 0889 988198
Добри Гюров Гл. специалист "Гори" - 230 0885 163590
Тодорка Бялкова Гл. Експерт - 230 0886 402404
Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, интеграция на
малцинствата и спорт”
Сергей Стоилов Директор на дирекция ОЗКСДИМС 69-92 269 0886 088038
Десислава Стефанова Мл.експерт, образование ОДК - - 0884 544807
Марин Димов Директор ОДК 76-99 281 0886 633063
Соня Желева Младежки медиатор 76-99 232 0884 544818
Лалка Бойчева Гл. експерт „Соц. дейности” 77-21 267 0884 949660
Зюмбюла Маринова Гл. експерт „Соц. дейности” 77-21 267 0884 440146
Таня Димитрова Гл. експерт „Здравеопазване” 76-95 226 0887 505565
Функция СДЗ
Петя Станева Гл. счетоводител функция СДЗ 31-36 108 0885 698325
Таня Ненкова Счетоводител СДЗ 77-12 260 0884 544821
Донка Кирова Счетоводител СДЗ 77-12 260 0884 544830
Кремена Танева Счетоводител СДЗ 77-12 260 0884 544831
Функция "Образование"
Пенка Атанасова Гл. счет. функция „Образование” 77-01 - 0885 698326
Румяна Георгиева Счетоводител 77-24 278 0884 544814
Светла Милева Счетоводител 77-24 278 -
Радка Атанасова Счетоводител 77-24 278 -
Венета Георгиева Гл. счетоводител ОУ Факия 77-19 228 -
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”
Анета Колеолова Директор на дирекция ФСДЧР 77-14 261; 264 0888 000448
Димитринка Станчева Гл. специалист - счетоводител 77-04 234 0884 544820
Динка Павлова Гл. специалист - счетоводител 77-14 264 0888 680071
Недялка Хамбарлиева Гл. специалист - счетоводител 77-14 264 0884 544824
Елена Бошева ст. счетоводител 77-14 264 0884 544823
Петя Бойчева Гл. експерт „Финанси” - 103 0885 550301
Антоанета Стаева Специалист - 262 0884 544825
Дияна Каракостова Гл. специалист ”Човешки ресурси” 69-90, 237 0885 660304
Златина Бербенлиева Специалист - 262 -
Общинска служба по Земеделие - МЗХ
Антоанета Колеолова Началник ОСЗ 77-29 - 0879 021053
Росица Василева ст. експерт ОСЗ 77-11 235 0879 021051
Илияна Найденова мл. експерт ОСЗ 77-11 0879 021 051
Георги Джермов Гл. специалист ОСЗ - 233 -
Военен отдел
Борислав Николов о.п майор ”Обл. военен отдел Бургас” 77-28 219 0888812330
Георги Георгиев специалист 77-28 219 0882 972147
Други
Анка Павлова Ст. спец. - секретар ОбКБПМН 77-09 236;246 -
Милена Симеонова изпълнител - телефонист - централа 69-96 9 -
Архив
Недялка Караиванова Технически сътрудник - 275 -
Общински съвет за сигурност
Дежурни ОбСС 76-86 223 0886 191213
Звено "Общински ред и сигурност"
Теодора Янева Охранител 77-16 243 -
Димитър Минчев 77-16 243 0884 441234
Охранители 77-16 243 0884 544815
Ресурси
Споделяне: