Общинска администрация Средец / Република България

Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Име, фамилия длъжност Телефон Мобилен
‐1‐ ‐2‐ ‐5‐ ‐7‐
инж. Иван Жабов Кмет 69-90 -
Николина Дамбулова Заместник - кмет 75-15 -
Георги Станилов Секретар 69-93 -
Динко Цъцаров Председател ОбС 77-32 -
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирина Камбурова Юрист 77-22 -
Кристияна Стоянова Технически сътрудник 77-07 -
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”
Пею Георгиев Главен специалист "ИТК" - 0886 161715
Събка Андреева Главен специалист ”Канцелария” 77-10 -
Марияна Георгиева Младши експерт АИО 77-10 -
Гина Вълкова Техннически сътрудник 77-10 -
Даниела Петрова Главен специалист секретар-деловодител 77-32, факс:
77-13
0887 304665
Радка Кавказова Старши специалист ГРАО 77-27 0884683322
Елена Везирова Главен специалист ГРАО 77-27 0885453355
Станчо Златаров Главен експерт 77-09 0885 698319
Недялка Караиванова Технически сътрудник - -
Яна Атанасова Старши експерт ИО - 0888 310901
Милена Симеонова Изпълнител телефонист 69-96 -
Тодорка Беева Технически сътрудник 76-81 -
Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС”
инж. Яна Кирязова Директор, дирекция 69-91 0884 544819
инж. Живка Маврова Главен експерт 69-91 -
арх. Дарина Славова Главен архитект - 0887 200140
Мартин Минчев Старши специалист 76-98 -
Теодора Кожухарова Младши експерт УТ 76-98 0889 307056
Божидар Божинов Специалист 76-98 0884 544833
инж.Кирил Каравълчев Главен специалист 76-99 0887 721701
Десислава Райкова Младши експерт ”Строителство” - 0884 807016
Бисер Петков Младшиексперт - Екология - 0886 008858
Десислава Райкова Младши експерт - 0884 807016
Николета Каракостова Старши експерт - 0884 686833
Генчо Вучев Технически ръководител - 0887 721771
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост”
Веселина Пашова Директор на дирекция МПОС 77-35 0885 698324
Нина Вълканова Главен специалист МП 77-20 0882 242588
Петьо Гюров Главен експерт – инспектор МП 77-20 0882 242588
Росица Божинова Младши експерт МП 77-20 -
Ваня Кирякова Главен специалист - счетоводител 77-35 -
Галина Станчева Главен специалист 77-35 -
Радка Христова Старши специалист – касиер МП 77-02 -
Йорданка Христова Старши специалист – касиер МП 77-02 -
Станка Маринчева Главен специалист – касиер МП 77-10 -
Катя Бождерменова Старши експерт ОС 77-23 -
Силвия Стоянова Главен експерт ОС 77-30 0885 393931
Васил Кокаланов Специалист ТТП 77-30 0885 393931
Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП”
Маргарита Стойчева Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП 77-08 0884 440820
Юлияна Иванова Главен експерт „Земеделие и гори” 76-90 0889 770970
Диляна Чолакова Младши експерт 76-90 0887307509
Лазар Иванов специалист "Гори" 77-18 -
Теодора Чапразлиева специалист 77-18 0882 838706
Ангелина Палова Младши Експерт 77-30 0889 200979
Мартина Кабакова Главен специалист 77-30 0889 988198
Добри Гюров Главен специалист "Гори" - 0885 163590
Тодорка Бялкова Главен Експерт - 0886 402404
Цвета Найденова Специалист - 0888 064906
Деница Белчева Специалист - -
Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, интеграция на
малцинствата и спорт”
Сергей Стоилов Директор на дирекция ОЗКСДИМС 69-92 0886 088038
Десислава Стефанова Младши експерт, образование ОДК - 0884 544807
Марин Димов Директор ОДК 76-99 0886 633063
Петя Христова орг. Туризъм 77-03 -
Гергана Божилова орг. Туризъм 77-03 -
Станимир Димитров специалист 76-99 0884 544818
Мария Вълканова Специалист 77-21
Зюмбюла Маринова Главен експерт „Соц. дейности” 77-21 0884 440146
Таня Димитрова Главен експерт „Здравеопазване” 76-95 0887 505565
Функция СДЗ
Петя Станева Главен счетоводител функция СДЗ 31-36 0885 698325
Таня Ненкова Счетоводител СДЗ 77-12 0884 544821
Донка Кирова Счетоводител СДЗ 77-12 0884 544830
Кремена Танева Счетоводител СДЗ 77-12 0884 544831
Функция "Образование"
Светла Милева Главен счет. функция „Образование” 77-01 0885 698326
Динка Стойкова Счетоводител 77-24 -
Ангелина Господинова Счетоводител 77-24 -
Радка Атанасова Счетоводител 77-24 -
Венета Георгиева Главен счетоводител ОУ Факия 77-19 -
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”
Анета Колеолова Директор на дирекция ФСДЧР 77-14 0888 000448
Димитринка Станчева Главен специалист - счетоводител 77-04 0884 544820
Динка Павлова Главен специалист - счетоводител 77-14 0888 680071
Силвия Георгиева Специалист 77-14 0884 544824
Елена Бошева Старши счетоводител 77-14 0884 544823
Петя Бойчева Главен експерт „Финанси” - 0885 550301
Антоанета Стаева Главен специалист - 0884 544825
Дияна Каракостова Главен специалист ”Човешки ресурси” 69-90, 0885 660304
Факс:
77-25
Златина Бербенлиева Старши специалист - -
Общинска служба по Земеделие - МЗХ
Антоанета Колеолова Началник ОСЗ 77-29 0879 021053
Росица Василева Старши експерт ОСЗ 77-11 0879 021051
Илияна Найденова Младши експерт ОСЗ 77-11 0879021051
Георги Джермов Главен специалист ОСЗ - -
Сектор „Отбранително – мобилизационна подготовка”
Борислав Николов о.п майор ”Обл. военен отдел Бургас” 77-28 -
Георги Георгиев Специалист ОМП 77-28 0882 972147
Местна комисия за борба срещу противообществени прояви и малолетните и
непълнолетните
Анка Павлова Главен спец. - секретар МКБППМН 77-09 -
Общински съвет за сигурност
Дежурни ОбСС 76-86 0886 191213
Звено "Общински ред и сигурност"
Теодора Янева Охранител 77-16 -
Димитър Минчев Охранител 77-16 0884 441234
Охранители 77-16 0884 544815
Ресурси
Споделяне: