Общинска администрация Средец / Република България

СТРУКТУРА

Общо: 85

В т.ч.:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

Кмет  на община: 1

Заместник кмет: 3

Кметове на кметства: 9

Кметски наместници: 15

Общо: 28.5

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДЕЦ

Общо: 56.5

В т.ч.:

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на община: 1

Общо:1 /1.8%/

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „ Административно правно и информационно обслужване  -9.5  

Дирекция „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси”  - 9        

 

Общо Обща администрация:                                                      18.5  /32,7%/

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция „Устройство на територията , строителство , екология и БКС” - 9     

Дирекция „Икономическо развитие , земеделие и гори и УЕПП” - 9

 Дирекция „Образование , здравеопазване , социални дейности ,интеграция на малцинствата  и спорт" - 9                          

Дирекция „Местни приходи и общинска собственост” - 10

 

Общо Специализирана администрация:                          - 37 / 65.5%/

Споделяне: