Общинска администрация Средец / Република България

СТРУКТУРА

Обща численост на Общинска администрация Средец - 85 щатни бройки, разпределени както следва:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ - общо 26 бр.

Кмет на община: 1
Заместник кмет: 1
Кметове на кметства: 3
Кметски наместници: 21

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДЕЦ – общо 59 бр.
Споделяне: