Каталог-Социални услуги

Каталог-Социални услуги

Каталог на социалните услуги в община Средец е изготвен по Проект № BG05SFPR002-2.002-0094 „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец”, договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.002-0094-C01 финансиран по Програма „Развитие на ...

повече
Общински детски комплекс-Средец

Общински детски комплекс-Средец

По смисъла на чл. 49. ал.1 т. 1 от ЗПУО Общински детски комплекс гр. Средец /ОДК/ е Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ на деца и ученици, като развива интересите, способностите и компетенциите им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Общински детски ...

повече
Документи и други

Документи и други

повече
Детска кухня

Детска кухня

повече
Посетителски информационен център

Посетителски информационен център

Центърът е изграден по проект "Странджа- Йълдъз: "Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона", BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008) No. № РД-02-29-155 / 30. 06. 2011. Водещ партньор по проекта е община Средец, а втори партньор е община Визе, Република ...

повече
Училища

Училища

Средец - училища

повече
Детски градини

Детски градини

повече