Общинска администрация Средец / Република България

Услуги ОС

1.Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти възстановени от реституционни закони.

2.Отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.

3.Заверка на молба –декларация за обстоятелствена проверка на имоти в и извън регулация.

4.Приемане на документи за продажба на общински жилища.

5.Обработка на искания за разпоредителни сделки в ОбС-Продажба на не жилищни имоти общинска собственост.

6.Приемане на документи за закупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж.

7.Обработка на искания за разпоредителни сделки в ОбС- Учредяване право на строеж върху имот-общинска собственост.

8.Обработка на искания за разпоредителни сделки в ОбС- Замяна на общински имоти с имоти,собственост на физически или юридически лица.

9.Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица.

10.Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници.

11.Издаване на удостоверения на картотекирани граждани за покупка на жилище ЗУЖВГМЖСВ

12.Издаване на настанителна заповед.

13.Предоставяне под наем на нежилищни обекти

14.Издаване на удостоверение за идентичност на имоти.

15.Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост.

16.Предоставяне под наем на нежилищни обекти след решение на ОбС.

17.Учредено безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.

18.Категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Споделяне: