Общинска администрация Средец / Република България

Услуги УТ

7.5-II-01 Издаване на скици за недвижим имот
7.5-II-02 Издаване на визи за проектиране
7.5-II-03 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли шест месеца
7.5-II-04 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
7.5-II-05 Издаване на удостоверение за търпимост
7.5-II-06 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
7.5-II-07 Издаване на удостоверение за законност на сгради
7.5-II-08 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗИКР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
7.5-II-09 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
7.5-II-10 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находяши се в границите на урбанизираните територии
7.5-II-11 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория
7.5-II-12 Становище по чл.210 от ЗУТ за поделяемост на имот
7.5-II-13 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет
7.5-II-14 Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
7.5-II-15 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
7.5-II-16 Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
7.5-II-17 Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
7.5-II-18 Издаване на удостоверения за доброволна делба
7.5-II-19 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
7.5-II-20 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
7.5-II-21 Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план
7.5-II-22 Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план
7.5-II-23 Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план
7.5-II-24 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това,че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването
7.5-II-25 Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/
7.5-II-26 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
7.5-ІІ-27 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж на проводи на инженерната инфраструктура
7.5-II-28 Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация,съхранявана в отдел „Устройство на терторията”
7.5-II-29 Приемане и заверяване на екзекутивна документация
7.5-II-30 Попълване и поправка на кадастрална основа /по чл.134, ал.2 от ЗУТ/
7.5-II-31 Отразяване на промени в разписния списък към кадастралния план
7.5-II-32 Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане
7.5-ІІ-33 Заверяване на данъчни декларации
7.5-ІІ-34 Изготвяне на копия от реперен карнет
7.5-ІІ-35-4 Издаване разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
7.5-ІІ-36-9 Съгласуване на идеен инвестиционен проект
7.5-ІІ-37-13 Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми
7.5-ІІ-38-14 Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура
7.5-ІІ-39-15 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
7.5-ІІ-41-20 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път
7.5-ІІ-42-28 Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението
7.5-ІІ-43-29 Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право
7.5-ІІ-44-31 Допускане/разрешаване/ изработването на комплексен доклад за инвестиционна инициатива

Споделяне: