Общинска администрация Средец / Република България

Общински детски комплекс-Средец

По смисъла на чл. 49. ал.1 т. 1 от ЗПУО Общински детски комплекс гр. Средец /ОДК/ е Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ на деца и ученици, като развива интересите, способностите и компетенциите им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Общински детски комплекс – Средец е създаден през 2015 г. със Заповед № № РД14-33/17.06.2015 г.на Министъра на образованието и науката.

Общински детски комплекс е атрактивно училище , в което чрез организиране на дейности в свободното време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите и талантите на децата в Средец.

Основнен приоритет в работата на Общински детски комплекс – Средец е свободеният избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата. Целта е удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време и стимулиране на творческата изява чрез организиране и участие в конкурси, състезания, изложби, концерти, спектакли, експедиции, игри и др.

Общински детски комплекс – Средец обхваща в различните си дейности деца на възраст от 5 до 19 години от различни социални и малцинствени групи.

Целите на Общински детски комплекс – Средец са разширяване пакета на предлаганите занимания /школи, кръжоци, клубове, състави/, повишаване броя на обхванатите и ангажирани с дейностите деца, както и разкриване дейности в селата на община Средец, където има училища и детски градини.

Нашият адрес е:

8300 Средец, ул. "Перущица" 2Б

Свържете се с нас

0888501927 - Администрация
Марин Димов (директор)
или e-mail: [email protected]

Споделяне: