Общинска администрация Средец / Република България

Работно време, информация

ПК: 8300
Обл.Бургас
Гр.Средец, пл.”България” № 8

e-mail: [email protected]

Телефони:

Централа 05551 /6996

Директор : 05551 /7735 , вътр.231

Данъчни инспектори : 05551 /7720 , вътр. 231

Касиери : 0551 /7702 , вътр. 248

Специалисти общинска собственост: 05551/ 7730, вътр.249 05551/ 7723, вътр.244

Срокове за подаване на данъчни декларации по ЗМДТ

Декларации за придобиване на недвижим имот - чл.14 от ЗМДТ
Декларации за придобиване на превозно средство - чл.54 от ЗМДТ
Срок : до 2/два/ месеца от придобиването им.

Декларация за облагане с патентен данък – чл.61 н от ЗМДТ
Срок: до 31 януари на годината, за която се подава декларацията.

Декларация за облагане с туристически данък
Срок: до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната година .Подава се за всеки туристически обект или място за настаняване .

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране , сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.
Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им
Срок : до края на предходната година. За придобити през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.

Декларация за притежаване на куче.
Срок : в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Удостоверение за данъчна оценка:

Необходими документи – Искане по образец
Такси:
Обикновена услуга до 14 дни - 15 лв.
Бърза услуга до 7 дни - 20 лв.
Експресна услуга до 1 ден - 30 лв.


Удостоверение за наличие или липса на задължение за МДТ

Необходими документи – искане по образец
Такса :
Обикновена услуга – 10 лв.


Удостоверение за декларирани данни

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.

Удостоверение за платен данък превозно средство

Необходими документи – искане по образец

Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.


Удостоверение за платен данък наследство

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.


Копие или дубликат на документ заверено /декларация, квитанция/

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.

Образци: Местни приходи:

ДД по чл.14 от ЗМДТ; ДД по чл.32 от ЗМДТ; ДД по чл.54 от ЗМДТ; ДД по чл.61н от ЗМДТ; ДД по чл.61р от ЗМДТ; ДД по чл.117 от ЗМДТ; ДД за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;

ДД за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им. Искане за
издаване удостоверение за данъчна оценка; Искане за издаване на документ.

Споделяне: