Услуги МДТ

Услуги МДТ

МЕСТНИ ПРИХОДИ 1.Приемане и обработване на декларации по чл.14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижими имоти. 2.Приемане и обработване на декларации по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата. 3.Приемане и обработване на декларации по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху ...

повече
Услуги ГРАО

Услуги ГРАО

7.5-I-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - 5 лв. 7.5-I-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат - 5 лв. 7.5-I-03 Припознаване на дете - 3 лв. 7.5-I-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал - 5 лв. 7.5-I-05 ...

повече
Услуги ОС

Услуги ОС

1.Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти възстановени от реституционни закони. 2.Отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост. 3.Заверка на молба –декларация за обстоятелствена проверка на имоти в и извън регулация. 4.Приемане на документи за продажба на общински ...

повече
Услуги УТ

Услуги УТ

7.5-II-01 Издаване на скици за недвижим имот 7.5-II-02 Издаване на визи за проектиране 7.5-II-03 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли шест месеца 7.5-II-04 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот 7.5-II-05 Издаване на удостоверение за търпимост 7.5-II-06 Издаване на удостоверение за ...

повече