Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg