Съобщение

Съобщение

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти на територията на общината, притежаващи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че могат да заявят желанието си да наемат ...

повече
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и ...

повече
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък 12.02.2024 г., Валидно до: Четвъртък, 27 Февруари 2024, 00:00 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Средец, Дирекция МПОС, отдел МДТ, ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 07.03.2024 г. ще се проведе заседание на Oбщински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, съгласно разпоредбите на чл.6 ал.1 от ЗУТ. Искания от граждани и фирми за приемане на ПУП и техните изменения, инвестиционни проекти и инвестиционни ...

повече
Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък 25.01.2024 г., Валидно до: Четвъртък, 8 Февруари 2024, 00:00 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Средец, Дирекция МПОС, отдел МДТ, град Средец, пл.България № 8, ет.3, стая 306 от 8.00 до 16.00 ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед 3РД – 97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 55 /петдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши ...

повече
Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми жители на Община Средец, Във връзка с възникнали технически проблеми на специализираните автомобили за събиране на битови отпадъци, ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ДИРЕКЦИЯ МПОС Съобщава на гражданите от община Средец, че от 12.01.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси : Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства се плащат на две равни ...

повече
Обява

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-11/08.01.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на ...

повече