Съобщение

Съобщение

Във връзка с провеждането на кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, община Средец организира мобилен приемателен пункт. Предаването на: Батерии; Стари лекарства; Живачни термометри и лампи; Стари бои и лакове; Мастила и ...

повече
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА “ПРИЕМНА ГРИЖА” по Проект „Приеми ме 2015“ - ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ" Община Средец сключи Анекс № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 и продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“. ...

повече
Протокол

Протокол

за класирани кандидати в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от ...

повече
Протокол

Протокол

за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ ...

повече
Протокол

Протокол

за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на кандидати за служители в Детска градина «Снежанка» гр. Средец по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за ...

повече
Съобщение

Съобщение

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, ...

повече
Покана

Покана

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ...

повече
Съобщение

Съобщение

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. Община Средец в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ...

повече
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за включване в заетост за длъжността „ Отговорник спомагателни дейности “ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – ...

повече