Информация за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Средец”

Информация за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Средец”

Община Средец изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01, „Грижа в дома в община Средец”.

повече
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско ...

повече
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги ...

повече
Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

повече
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 20.06.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 20.06.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

На 20.06.2023 г./вторник/ ще се извършват строително – монтажни работи за временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ Ясна поляна от 07 часа до 19 часа, което ще доведе до аномалии в питейното водоснабдяване както следва: Ще бъде спряно водоподаването за следните населени места: с. ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗОНА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ II, КВ.16 ПО КП НА ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07

повече
Обявление

Обявление

В изпълнение на Решение № 802 от 31.05.2023 г. на Общински съвет Средец, Протокол № 47, I. Общински съвет Средец открива ...

повече
Покана

Покана

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - СРЕЩИ , СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ...

повече
Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, Подмяркя 19.1

Информация по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, Подмяркя 19.1

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” НА 13.04.2023 Г СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА № ...

повече