Общинска администрация Средец / Република България

Каталог-Социални услуги

Каталог на социалните услуги в община Средец е изготвен по Проект № BG05SFPR002-2.002-0094 „Укрепване на общинския капацитет в Община Средец”, договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.002-0094-C01 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”.

Споделяне: