Заповед №75 / 07.12. 2022 г.

Заповед №75 / 07.12. 2022 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.265/12.07.2022 г., от фирма „ДЕБЕЛТИНЖЕНЕРИНГ“ АД- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията, ...

повече
Заповед № 71 / 30.11.2022 г.

Заповед № 71 / 30.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 7/17.11.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 70 / 29.11. 2022 г.

Заповед № 70 / 29.11. 2022 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.416/28.11.2022 г., от фирма „ ВАТС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392, със седалище и адрес на управление град София, ж.к. „ Бъкстон“, бл.20, вх.Ж, ап.112, представлявано от Ташко Тодоров Мераков - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за ...

повече
Заповед №69 / 29.11.2022 г.

Заповед №69 / 29.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 7/17.11.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично ...

повече
Заповед №68 / 29.11.2022 г.

Заповед №68 / 29.11.2022 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-3266/28.11.2022г. от Светла Георгиева Палова и Мария Георгиева Вълканова, собственици на УПИ ...

повече
Заповед №67 / 24.11.2022 г.

Заповед №67 / 24.11.2022 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ ю.л.403/15.11.2022г. от фирма « Блу Систем» ЕООД, ЕИК 204986628, собственик на промишлена сграда с идентификатор 17974.501.2183.6, попадаща в УПИ XVII в кв.150 по действащия ПУП -ПРЗ на Средец, община Средец, одобрен с Заповед №РД-09-166/24.09.1986 г., заинтересовано ...

повече
Заповед №66 / 21.11.2022 г.

Заповед №66 / 21.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 7/17.11.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ОД О Б Р Я В А М : По зелените линии , ...

повече
Заповед №65 / 18.11.2022 г.

Заповед №65 / 18.11.2022 г.

На основание чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 7/17.11.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ ю.л.395/09.11.2022 г.. от ЕТ „МЕТАЛ ПЛАСТ- Димо Найденов“, ...

повече
Заповед №60 / 07.11.2022 г.

Заповед №60 / 07.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/26.09.2022 г. и протокол №6/25.10.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №59 / 07.11.2022 г.

Заповед №59 / 07.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 6/25.10.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О ...

повече