Заповед № 82 / 07.02.2022 г.

Заповед № 82 / 07.02.2022 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-78/20.12.2021 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-5/20.01.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-77/16.12.2021г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече
Заповед №2 / 27.1.2022 г.

Заповед №2 / 27.1.2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ ю.л.380/22.12.2021 г. от Динка Узунова – управител на фирма « БЕЛИЦА» ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 29221.217.1 по КККР на село Момина Църква, община Средец, с документ за собственост н.а.№2, т.1, рег.№36, д.№2/2011 г., заинтересовано лице по смисъла на ...

повече
Заповед № 658 / 29.09.2021 г.

Заповед № 658 / 29.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата З А П О В Я Д В А М: Актуализирам състава на Общинската комисия по ...

повече
Заповед № 658/29.09.2021г.

Заповед № 658/29.09.2021г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата З А П О В Я Д В А М: Актуализирам състава на Общинската комисия по ...

повече
Заповед №355/01.06.2021 г.

Заповед №355/01.06.2021 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №318/26.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 20 / 27.05.2021 г.

Заповед № 20 / 27.05.2021 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. Н-94-00-52 /20.11.2020г., адвокат Ненчо Драгнев, пълномощник на Султанка Кирилова Бораджиева, като наследник на Кирил Димитров Георгиев, собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на УПИ IX-360 в кв.25 , отреден за нискоетажно,индивидуално, жилищно ...

повече
Заповед №226/07.04.2021 г.

Заповед №226/07.04.2021 г.

На основание входирано уведомлевие с вх.№Д-94-00-34/05.04.2021 г за депозирана жалба с вх.№3415/31.03.2021 г. на Административен съд гр.Бургас срещу заповед №185/17.03.2021 г. на кмета на община Средец за откриване на публично оповестен конкурс С П И Р А М: изпълнението на заповед №185/17.03.2021 г. за срока до окончателното произнасяне ...

повече