Общинска администрация Средец / Република България

Осигурени са компютри и други технически средства за децата от социалните услуги

В изпълнение заложените дейности по Проект „Осигуряване на технически средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината” Община Средец предаде получените технически средства за децата и младежите настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип. Проектът е финансиран със средства от фонд „Социална закрила“ и е на стойност 8 790,00 лева.За подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 1, № 2 и № 3 в гр. Средец с 18 потребители от I до XII клас, бяха закупени 6 броя компютърни конфигурации, 10 броя таблети, 3 броя мултифункционално устройство и 3 броя рутер. Технически средства са с лицензиран софтуер. Целта на Проекта е да осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип от I до XII клас, както и да подпомогне тяхната самостоятелност, да подобри качеството на образование, както и възможност да предоставят добра основа за професионална реализация на пазара на труда.

Споделяне: