Общинска администрация Средец / Република България

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение ще финансира Европейската комисия в Средец

Община Средец подписва споразумение с УНИЦЕФ за реализация на пилотен проект „Гаранция за детето“

Достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения, навлизане на повече помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация и подобряване на приобщаващата среда, допълнителна подкрепа за работа с деца с увреждания и с обучителни трудности. Това са част от дейностите, които ще бъдат реализирани и финансирани в детска градина „Снежанка“ в Средец.

Това е залегнало в споразумението за партньорство и сътрудничество между община Средец и Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ. Общинският съвет днес разреши подписването на споразумението.

Договорът е за изпълнението на пилотен проект „Гаранция за детето“, финансиран със средства на Европейската комисия.

Основната цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги за деца с обучителни затруднения и за деца с увреждания, както и за деца, живеещи в семейства в уязвимо положение.

Персоналът на детската градина ще получи съвети, методическа и експертна подкрепа и обучение за придобиване на знания и умения, необходими за изграждане на приобщаваща учебна среда и процес, който дава възможност за развитие на потенциала на всяко дете, със специален фокус върху децата със специални нужди. Ще бъдат назначени допълнително психолог на половин щат, логопед на половин щат и ресурсен учител на цял щат.

Допълнителният екип от специалисти ще реализира следните основни дейности в детската градина:

• Ранно разпознаване на обучителни затруднения при децата чрез прилагане на скрининг тест и други утвърдени методики и осигуряване на подкрепа за стимулиране развитието на детето в зависимост от неговите потребностите и специфичните затруднения.

• Участие в извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата

• Диагностична, рехабилитационна и терапевтична работа с деца със специфични образователни потребности, както и при деца в риск от такива;

• Психо-социална подкрепа на децата и техните семейства;

• Консултативна, методическа и експертна подкрепа (индивидуална и групова) на педагогическия и непедагогическия персонал в детската градина за приобщаване на децата със специфични потребности;

• Индивидуална и групова подкрепа на родителите

Предвижда се осигуряването на подходящи дидактични материали, пособия и помагала за подкрепа на обучението на деца със специфични потребности, както и материали и средства, които целят подобряване на средата в групите. Ще се осигури и техническа помощ за подготовка на предложения за финансиране от Европейските фондове и др. източници за адаптиране на архитектурната и материална среда, както и за допълване на екипите за подкрепа на личностно развитие в детската градина в зависимост от потребностите.

Друга обхваната от проекта дейност на територията на общината е координация и ефективно взаимодействие с всички заинтересовани институции и услуги (социални, образователни и здравни) за посрещане на комплексните потребности на децата и техните семейства.

Със средства по проекта ще се финансират и дейности за въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства.

Дейностите ще бъдат приоритетно насочени към деца и семейства от уязвими общности в населените места Средец, Драчево, Дебелт, Загорци, Орлинци, Сливово, Факия и Момина църква, общините Царево. Те са диференцирани, а подходът се различава от досега съществуващите на територията услуги.

За постигане на този резултат ще бъдат наети трима нови специалисти в ЦОП „Средец“. На екипа на ЦОП ще бъдат предоставени обучения и супервизии. Обучителната програма ще бъде съобразена както с обучителните нужди на служителите, които ще бъдат оценени преди стартирането й, така и с нужните компетенции за предоставяне на услугите за деца и семейства в уязвимо положение.

Ще бъдат предоставяни също услуги за деца и семейства в уязвима ситуация за подобряване на грижата за децата, задържане на децата в семействата и тяхната възможност за образование, добро здраве и благополучие в семейството. За постигане на този резултат ще бъдат определени уязвимите общности, в които ще се подкрепят децата и семействата, включително чрез картографиране уязвимостта на семействата в общността.

На идентифицираните деца и семейства ще бъдат предоставени социални услуги с различна интензивност като отговор на тяхната уязвимост, както и програми за работа с проблемите на общността при отглеждането на деца. На децата и семействата без достъп до здравни, образователни и услуги за социално подпомагане и трудова заетост ще бъде осигурена подкрепа за получаването на такъв. Ще се работи по подобряване на междусекторната координация в случаите на най-уязвими деца и семейства.

Общият бюджет за изпълнение на дейностите в Община Средец е 154 668 лв.

Каре – Още за проекта

Пилотният проект „Гаранция за детето“, финансиран от Европейската комисия, ще се осъществява едновременно в България, Хърватия, Гърция и Италия.

В България проектът ще разшири достъпа до 4 различни типа услуги, ще е на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора, в които ще обхване 10 общини. Предвидено е да бъдат подкрепени над 6500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Ще бъдат подпомогнати усилията за подобряване на условията на живот, за по-широк достъп до качествени услуги, за ранно откриване на затруднения в развитието и пълноценно приобщаващо образование на уязвими деца (деца от бедни домакинства, включително ромски деца), както и на деца с увреждания (затруднения в развитието и/или обучителни трудности). За целта ще се подкрепи работата на правителството, органите на областната и местната администрация, местните служби за здравеопазване, образование, закрила на детето и социално подпомагане. Партньори са също неправителствени организации, академичните институции и други заинтересовани страни.

Информацията и възгледите в този статия е на авторите и не отразяват официалната позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този статия.

Споделяне: