Общинска администрация Средец / Република България

Община Средец успешно изпълни проект за модерно улично осветление

На 28.02.2022 г. от 11:30 часа в община Средец се проведе закриваща пресконференция по проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец” , Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

В пресконференцията взеха участие Кмета на община Средец, представител на партньора на общината по проекта Veilyskompetanse AS.

Стойността на проектните дейности е 510 622, 28 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Всички дейности включени в проекта, са изпълнени успешно в рамките на една година. Старото осветление на гр. Средец е подменено изцяло с нови светодиодни LED лампи с високо качество и повишен светлинен добив.

При изпълнение на проекта са подменени 1068 бр. осветителни тела на територията на гр. Средец. По пешеходните зони на градския парк старото осветление е подменено с 10 броя 13,4 W , които са снабдени с комплект с укрепване, соларен панел, стойка, табло окомплектовано с акумулатор и захранващ блок.

Въведена е система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа.

Това ще намали разходите за електроенергия за година с около 73 676,36 лв. , годишните намаления на емисиите на CO2 ще бъдат 521,96 т, годишните енергийни спестявания – 442339,95 кWh/г.

Освен намаляване на разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление, се подобряват условията на живот на населението и привлекателността на общината.

Представител на фирмата – партньор по проекта, изрази своето задоволство от постигнатото, тъй като изпълнените мерки за енергийна ефективност, ще доведат до реализиране на икономии за община Средец от една страна, а от друга инвестицията е съобразена със зелената сделка на Европейския съюз и борбата с климатичните изменения.

Споделяне: