Стартираха дейностите по проект "Патронажна грижа в община Средец"

Стартираха дейностите по проект "Патронажна грижа в община Средец"

Със Заповед на Кмета на община Средец е създаден Мултидисциплинарен екип от слъжители наобщинска администрация, който посещава по домовете възрастни хора и лица от целевата група,които са подали документи за включване в Проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижав община Средец». При посещение общинските служители сее ...

повече
Европейски проект обнoвява уличното осветление в община Средец

Европейски проект обнoвява уличното осветление в община Средец

Кметът на община Средец инж. Иван Жабов и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписаха договор за безвъзмездно финансиране на проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец” по Процедура ...

повече
Осигурени са компютри и други технически средства за децата от социалните услуги

Осигурени са компютри и други технически средства за децата от социалните услуги

В изпълнение заложените дейности по Проект „Осигуряване на технически средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината” Община Средец предаде получените технически средства за децата и младежите настанени в социални ...

повече
Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение ще финансира Европейската комисия в Средец

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение ще финансира Европейската комисия в Средец

Община Средец подписва споразумение с УНИЦЕФ за реализация на пилотен проект „Гаранция за детето“ Достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения, навлизане на повече помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация и подобряване на ...

повече
Община Средец спечели проект по ПУДООС

Община Средец спечели проект по ПУДООС

С класиран проект „Обичам природата – и аз участвам активно чрез спорт, почистване и озеленяване на зоните за отдих и спорт в град Средец, община Средец” в Националната кампания на МОСВ "Чиста околна среда – 2020г." към ПУДООС, ще се изгради площадка за отдих и спорт на открито в района на Трансграничен център за ...

повече