Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2023 ГОДИНА

Кметът на Община Средец – инж.Иван Жабов, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, кметове на кметства и кметски наместници в община Средец, представителите на бизнеса, неправителствени организации , читалища, младежки, спортни организации и други заинтересовани лица да участват с предложения за

проекта на бюджета на Община Средец за 2023 г.

За постъпилите предложения ще бъде съставен протокол - неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането на Проекта на бюджета на община Средец за 2023г. да се проведе по следните начини:

1.Чрез имейли с предложения на е-mail: [email protected]

2.Чрез писмени предложения от гражданите, приемани на фронт офиса са на общината на адрес гр.Средец, пл.България № 8

3.Среща в Зала № 1 на община Средец на 25.08.2023 г. от 16,00 ч.

Срок за набиране на предложенията до 25.08.2023 г.

Материалите и обявата за публичното обсъждане на проекта на Бюджета на община Средец за 2023 г. са публикувани в сайта на Община Средец - https://sredets.bg/

Кмет на Община Средец:

Инж.Иван Жабов

Споделяне: