Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2024 ГОДИНА

Кметът на Община Средец – инж.Иван Кичев, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, кметове на кметства и кметски наместници в община Средец, представителите на бизнеса, неправителствени организации , читалища, младежки, спортни организации и други заинтересовани лица да участват с предложения за

проекта на бюджета на Община Средец за 2024 г.

За постъпилите предложения ще бъде съставен протокол - неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането на Проекта на бюджета на община Средец за 2024г. да се проведе по следните начини:

1.Чрез имейли с предложения на е-mail: [email protected]

2.Чрез писмени предложения от гражданите, приемани на фронт офиса на общината на адрес гр.Средец, пл.България № 8

3.Публично обсъждане на Бюджет 2024 г. съгласно утвърден график с моя Заповед №188/08.01.2024 г.,както следва:

1.За с.Момина Църква на 22.01.2024 г. от 10,00 часа в Клуб на пенсионера;

2.За с.Факия на 22.01.2024 г. от 11,30 ч. в Клуб на пенсионера;

3.За с.Драчево на 22.01.2024 г. от 13,15 ч. в Клуб на пенсионера;

4.За с.Дебелт на 22.01.2024 г. от 14,30 ч. в Читалището;

5.За с.Дюлево на 23.01.2024 г.от 09,30 ч. в Читалището;

6.За с.Светлина на 23.01.2024 г. от 11,00 ч. в Читалището;

7.За с.Загорци на 23.01.2024 г. от 12,30 ч. в Клуб на пенсионера;

8.За с.Орлинци на 23.01.2024 г. от 14,00 ч. в Клуб на пенсионера;

9.За с.Зорница на 23.01.2024 г. от 15,30 ч. в многофункционална зала с.Зорница;

10.За гр.Средец на 24.01.2024 г. от 16,00 в Зала 1 на общината;

Срок за набиране на предложенията до 24.01.2024 г.

Материалите и обявата за публичното обсъждане на проекта на Бюджета на община Средец за 2024г. са публикувани в сайта на Община Средец на 15.01.2024 г.- https://sredets.bg/

Кмет на Община Средец:

Инж.Иван Кичев

Споделяне: