Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА

Кметът на Община Средец, на основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, НПО , читалища, младежки, спортни организации да участват с предложения за подготовката на проект на бюджет на Община Средец за 2022 г.

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната обсъждането на бюджетът на община Средец за 2022 година ще се проведе по следните начини:

1.Дистанционно чрез анкета публикувана на сайта на общината - sredets.bg

Анкета за дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Средец за 2022 година

2.Чрез имейли с предложения на е-mail: info@sredets.bg

3.Чрез писмени предложения от гражданите,приемани на фронт офиса са на общината на адрес гр.Средец, пл.България № 8

4.Публично обсъждане на Бюджет 2022г. в Зала № 1 на община Средец на 30.03.2022 г. от 16,00 часа.

Материалите по Бюджет 2022 година да бъдат публикувани на сайта на общината sredets.bg

на 21.03.2022 г.

Срок за набиране на предложенията до 31.03.2022 г.

Кмет на Община Средец:

Инж.Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: