Общинска администрация Средец / Република България

С детски празник община Средец отбеляза напредването на дейсностите по проект ОПРЧР

На 17.09.2021 г. /петък/ Община Средец организира хепънинг за деца в рамките на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04.

В празника взеха участие деца от територията на общината. Хепанингът се проведе при спазване разпоредбите чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г на Министъра за здравеопазването.

Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в община Средец чрез инвестиция в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Предоставяните услуги са насочени към следните потребности: Развитие на родителски умения; Подобряване на качеството на обучение на децата; Реинтеграция на детето в семейството; Подобряване капацитета на уязвими етнически групи за позитивното родителстване; Справяне със семейните проблеми, здравна култура, изграждане на умения за пълноценно социално включване, родителски умения; Създаване на ефективен модел за алтернативна грижа за деца в риск.

Общата стойност на проекта възлиза на 898 362.63лв.

Ползватели на услугите до м. септември 2021 са над 1300 деца и техните семейства.

Споделяне: