Общинска администрация Средец / Република България

Стартираха дейностите по проект "Патронажна грижа в община Средец"

Със Заповед на Кмета на община Средец е създаден Мултидисциплинарен екип от слъжители наобщинска администрация, който посещава по домовете възрастни хора и лица от целевата група,които са подали документи за включване в Проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижав община Средец». При посещение общинските служители сее лигитимират. Посещенията с целизготвяне на Индивидуална оценка на потребностите, съгласно изискванията на Закона засоциални услуги.

П Р О Г Р А М А

1. Областното ученическо състезание по БДП ще се проведе

на 22.04.2017г. от 10ч. в ОДК- Средец ул. „Перущица” № 2Б.

2. Отборите да се явят 30 мин. по- рано в ОДК - Средец.

I. ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

• Да се даде значимост на проблема и резултатите от възпитанието и обучението

по БДП на учениците 5-8 ми клас и в изпълнение Писмо № 9105 - 376/11.10.2005год. на МОН.

• Да се демонстрират придобити знания и умения от учениците по правилата за

движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозните средства.

• Да се даде обществена гласност на проблема.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на участие имат отборите, класирани на първо място в общинския кръг по БД в област Бургас

2. В срок до 19.04.2017 отборите, класирани за областен кръг да подадат заявка до организаторите- [email protected].

3. Отборите са съставени от четирима състезатели - по един състезател от 5, 6, 7 и 8. клас. (Ако в училището няма 8. клас - може да участват двама ученика от един и същи клас).

4. Отборът победител представя областта в националното ученическо състезание по БДП.

II. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Първи етап - Решаване на тест- листовка по една на отбор.

 • Листовката съдържа общо 20 ситуации и трябва да се реши колективно от отбора за 20 минути.
 • За всяко вярно решение отборът получава по 1 точка.
 • За поправен отговор се отнема 1 точка.
 • Максимален брой точки – 20.
 • Втори етап – практическо задание:
 • · Отборно сглобяване на пъзел от 3 /три/ пътни знака - Изпълнението на заданието за определеното време носи максимален брой точки на отбора – 3 точки.

При неизпълнение отборът получава нула точки. Време за изпълнение – 2 минути.

 • Трети етап
  • · Тест: Тест с 5 въпроса и Ситуация за оказване на долекарска помощ.

Максимален брой точки – 5 точки. Време за изпълнение – 5 минути;

 • При равен брой точки на два или повече отбора:
 1. се решават листовки от капитаните на отборите;
 2. при ново равенство други състезатели от отборите, определени чрез жребий, решават листовки до излъчването на победител;
 3. при поредно равенство ще бъдат зададени устно въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата.

IV. КЛАСИРАНЕ

• Класирането се извършва въз основа на набрания брой точки от трите етапа на състезанието.

• След всеки етап точките на отборите се нанасят в протокол

Споделяне: