Общинска администрация Средец / Република България

Общинско предприятие - Общински гори

Горските територии на Община Средец се стопанисват от Общинско Предприятие „Общински гори” гр.Средец. То е създадено с Решение №98 от 29.03.2012 год. на Общински съвет гр.Средец.

Общата площ на ОП ”Общински гори” е 21808,0 ха.

Годишното ползване на дървесина е в размер на около 34000 куб.м. стояща маса без клони.

Преди създаването на ОП „Общински гори” ,горските територии на Община Средец са в териториалния обхват на ДГС „Средец” и ДГС „Бургас” , което за населението на общината определено е затруднение .ОП ”Общински гори” основно задоволява нуждите на местното население с дърва за огрев и е от голямо значение за икономиката на общината.

Горите се намират в югозападната част на Бургаска област и попадат в землищата на 32 населени места. Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.
Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили, калета и др.

Основните дървесни видове в района са благун, цер,зимен дъб, келяв габър, мъждрян,бял и черен бор.Срещат се и сребролистна липа, полски ясен, червен дъб, бук, космат дъб, габър, клен, акация и други.

Най-голям процент от дървесината попада в клас на възраст от 41-60 год. Висок е процента на възобновителните сечи.

Защитените зони (ЗЗ) на територията на Община Средец, които попадат в общинските горски територии са:

ЗЗ „Факийска река“ - с обща площ 595,2 ха. от коята залесена 564,4 ха. и не залесена 30,8 ха.

ЗЗ „Средецка река“ – с обща площ 94,2 ха. цялата залесена.

ЗЗ „Войнишки Бакаджик“ – с обща площ 1,9 ха. цялата залесена.

ЗЗ „Дервентски възвишения 2“ – с обща площ 6777,0 ха.,от които 6302,2 ха. залесена и 474,8 ха. не залесена.

Община Средец е кандидатствала и спечелила програми за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. Отпуснати са финансови средства по мярка 112 –„Доставка на специализирана горска техника и обурудване” и по мярка 226-„ Възтановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

8300
гр.Средец
обл.Бургас
ул.”Васил Коларов” № 29

бивша сграда на ПУ „Васил Левски” ет. 1

телефон: 05551/3064

email: [email protected]

web: ogsredets.bg

ЕИК: 0000568780291

Споделяне: