Общинска администрация Средец / Република България

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На 22.05.2020 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0001-С01 „МИГ Средец – подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ е на стойност 179 880,26 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца от подписване на договора.

Основната цел на проекта е качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в град Средец, за създаване на по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението, подобряване на средата и условията за живот, повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на настилката.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Изградена нова пътна настилка, включително пътна основа, монтаж на нови бордюри по ул. „Септемврийци с дължина 167,12 м., ул. „Бенковски“ и ул. „Атанас Манчев“ с обща дължина 300,98 м.

Споделяне: