Общинска администрация Средец / Република България

Проект „Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Ресурси
Споделяне: