Общинска администрация Средец / Република България

Извлечение на протокол от конкурсна процедура за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Днес 09.09.2022 год. в 10.00 часа, комисия определена със Заповед № 715/30.08.2022 год. на кмета на община Средец започна работа по провеждането конкурсна процедура за избор на “главен архитект” в община Средец.

Съгласно предвиденият брой точки за класиране, съгласно системата за оценяване, до интервю беше допусната Дарина Славова Славчева.

Членовете на комисията зададоха въпроси на кандидата свързани с :

  • Компетентност при работа с потребители на административни услуги;
  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
  • Работа в екип;
  • Административни умения, професионални и делови качества;
  • Комуникативна и организационна компетентност;
  • Способност за обективни преценки и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.

Въз основа на сбора от резултатите на теста и проведеното интервю, Дарина Славова Славчева е с резултат - 18,97.

Председател – Николина Дамбулова - зам.-кмет п

Споделяне: