Общинска администрация Средец / Република България

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 2

Комисията за провеждане на процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания, назначена със Заповед № 802/27.09.2022г. на Кмета на община Средец реши:

Кандидатът Иванка Николова Ройчева получава максималният средноаритметичен брой точки - 9 .

Класира на първо място Иванка Николова Ройчева.

Председател на конкурсната комисия: п

Сергей Стоилов

30.09.2022 год.

Споделяне: