Общинска администрация Средец / Република България

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СРЕДЕЦ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 843/04.10.2022 г.на Кмета на община Средец

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СРЕДЕЦ

Място на работа – Общински исторически музей – Средец, гр. Средец, общ. Средец, ул. „Димитър Благоев“ № 1А

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

 • Образование – висше; образователно – квалификационна степен „магистър”;
 • Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
 • Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;
 • Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Защита на концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей - Средец за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях;
 • Събеседване.

ІII. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
 2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
 3. Документ за трудов стаж (копие);
 4. Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
 5. Професионална автобиография;
 6. Документ за завършено образование (копие);
 7. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца;
 8. Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей - Средец за 5 годишен период, като подробно е разработена първата от тях, в 8 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на Общински исторически музей – Средец; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на Общински исторически музей – Средец, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински исторически музей – Средец, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на Общински исторически музей – Средец;
 • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от датата на публикуване на обявата за конкурса във вестник „Черноморски фар” и на електронната страница на Община Средец – www.sredets.bg.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Средец на адрес: гр.Средец, обл.Бургас, пл.„България “ № 8, партерен етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

За справки: 05551 69 92; 0886088038 - Сергей Стоилов – Директор дирекция „ОЗСДКИМС“.

Ресурси
Споделяне: