Заповед №887 / 21.10.2022 г.

Заповед №887 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №613/28.09.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №885 / 21.10.2022 г.

Заповед №885 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №615/28.09.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 890 / 21.10.2022 г.

Заповед № 890 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 536 от 31.05.2022г., Решения № 610, 611 и 612 от 28.09.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 891 / 21.10.2022 г.

Заповед № 891 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в  общинска администрация  Средец

Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

на основание Заповед №857/11.10.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА конкурс за заемане длъжността: ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

На основание Заповед №856/11.10.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 21 ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ОБЯВЯВА конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: ...

повече
Конкурс за длъжността Управител на социалната услуга  „Асистентска  подкрепа“

Конкурс за длъжността Управител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 858/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността: Директор на Дом за стари хора „Бяла лястовица“

Конкурс за длъжността: Директор на Дом за стари хора „Бяла лястовица“

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 859/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността: Директор на Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

Конкурс за длъжността: Директор на Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 860/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена"

Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена"

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 861/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече