Общинска администрация Средец / Република България

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Конкурсната комисия, определена със 3аповед № 715/30.08.2022 год. на Кмета на Община Средец реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Дарина Славова Славчева
  • Деян Иванов Иванов

Допуснатите до конкурс кандидати, да се явят за решаването на тест на на 09.09.2022 год. от 10.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, зала №2.

Председател на конкурсната комисия: п

Николина Дамбулова зам.-кмет

02.09.2022 год.

Споделяне: