Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 154/ 21.03.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти частна общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 • Общински терен с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), разположен с лице към ул.“Цвятко Радойнов“, съгласно схема за поставяне на община Средец за временно поставяем обект, който представлява част от имот целия с площ от 6063 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ, кв.89, зона трета, по плана на гр.Средец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 18,00 лв /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 1,80 лв.;
 • Общинско помещение с площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), разположено в западната част от третия етаж от масивна триетажна сграда със з.п. от 240 кв.м., изградена в УПИ XІІ, кв.47 по плана на гр.Средец, при граници на помещението: запад-външен зид, изток-коридор, север-общ.помещение, юг-общ.помещение, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 37,50 лв /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 3,75 лв.

2. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 08.04.2022 г. от 10:20 ч. и 10:30 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжните документации за участие в търга се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 06.04.2022 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 06.04.2022 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 13.04.2022г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 15.04.2022г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 06.04.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търга;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 15.04.2022г. от 10:20 ч. и 10:30 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 13.04.2022 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл.заповед № 147/ 18.03.22г.)

Споделяне: