Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 207/ 24.03.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 262 от 24.02.2021 г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І.Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински имот:

 • Поземлен имот с идентификатор № 20273.501.911 (две нула две седем три, точка, пет нула едно, точка, девет едно едно) с площ от 829 кв.м. (осемстотин двадесет и девет квадратни метра) по КККР на с. Дебелт, при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 20273.501.1068, 20273.501.912, 20273.501.913, 20273.501.917, 20273.501.910, при начална тръжна цена в размер на 6690,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 669,00 лв.

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ.Отварянето на предложенията ще се извърши на 09.04.2021 г. от 09:45 ч. в зала № 202, ет.2 в сградата на община Средец.

ІІІ.Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга:Тръжните документации за участие в търга се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 07.04.2021 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 07.04.2021 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 14.04.2021 г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие,повторен търг ще се проведе на 16.04.2021г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 07.04.2021 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ.Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търга, следващ търг ще се проведе на 16.04.2021 г. от 09:45 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявление за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 14.04.2021 г.

ІX.Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:www.sredets.bg.

X.Спечелилилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: