Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 259 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 487/ 30.03.2022г. на Общински съвет на гр.Средец

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти частна и публична общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 • Общинско помещение с площ от 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), находящо се в общинска сграда /1/2 ид.ч. от едноетажна сграда – бивша фурна/ с обща з.п. на сградата 224 кв.м., изградена в УПИ ІІ, кв. 18 по плана на с. Орлинци, с Акт за ЧОС №2110/13.07.2011г., при граници на помещението: изток, запад и юг – външен зид, север – общ.помещение, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 40,00 лв /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 4,00 лв.;
 • Общинско помещение с площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), разположено в североизточната част на втори етаж от двуетажна масивна сграда – кметство в село Кубадин с обща з.п. на сградата от 108 кв.м., изградена в УПИ XV, кв.14 по плана на с.Кубадин, с Акт за ПОС № 689/ 04.09.2001г., при граници на помещението: север и изток-външен зид, запад-общ.помещение и юг-коридор, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 27,00 лв /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 2,70 лв.

2. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 20.05.2022 г. от 11:10 ч. и 11:20 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 18.05.2022 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 18.05.2022 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 25.05.2022г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 27.05.2022г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 18.05.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търга;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 27.05.2022г. от 11:10 ч. и 11:20 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаването на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 25.05.2022 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: