Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 304/ 20.04.2022 г.

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основание Заповед № 304 от 20.04.2022 г. на Кмета на община Средец, обявява търг с тайно наддаване за продажба на общински имот, а именно:

Урегулиран поземлен имот XXX (тридесет римско) в кв.70 (седемдесети) с площ от 466 кв.м. (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра) по плана на град Средец, при граници на имота: УПИ XXVІ-2162, УПИ XXXІІІ, УПИ XXXІ и улица, при начална тръжна цена в размер на 8 200,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 820,00 лв.

Търгът ще се проведе на 10.06.2022 г. от 10:20 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

Цената на тръжната документация за имота е в размер на 36,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00 ч. на 08.06.2022 г.

Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 08.06.2022 г.

Определеният депозит за участие се внася в касата на Общината или по банкова сметка на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF – БПБ Средец до 16:00 ч. на 08.06.2022г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на 17.06.2022 г. при същите условия.

Пълна информация за търга: www.sredets.bg., информационното табло на Общината и тел: 05551/7730

Споделяне: