Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №399 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №535/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:

- имот с идентификатор 24712.24.12 по КККР на с.Дюлево с площ 22395 кв.м., нтп- нива, 9 категория в м.”Кайряка”, актуван с Акт за ЧОС №4382/01.12.2021 г., с граници и съседи: 24712.24.105, 24712.24.39, 24712.24.13, 24712.24.106, с начална тръжна цена 14 500,00 лева и депозит за участие в размер на 1450,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.22 по КККР на с.Дюлево с площ 51698 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Казакова лъка”, актуван с Акт за ЧОС №4384/01.12.2021 г., с граници и съседи: 24712.24.124, 24712.24.123, 24712.24.105, 24712.24.23, 24712.24.104, с начална тръжна цена 33 500,00 лева и депозит за участие в размер на 3350,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.26 по КККР на с.Дюлево с площ 26211 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Средна река”, актуван с Акт за ЧОС №4383/01.12.2021 г., с граници и съседи: 24712.24.104, 24712.24.105, с начална тръжна цена 17 000,00 лева и депозит за участие в размер на 1700,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.66 по КККР на с.Дюлево с площ 10501 кв.м., нтп- нива, 9 категория в м.”Кайряка”, актуван с Акт за ЧОС №889/20.06.2007 г., с граници и съседи: 24712.24.65, 24712.24.106, 24712.24.42, 24712.24.81, с начална тръжна цена 6 800,00 лева и депозит за участие в размер на 680,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.28.41 по КККР на с.Дюлево с площ 129134 кв.м., нтп- нива, 6 категория в м.”Човешка глава”, актуван с Акт за ЧОС №4355/15.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.28.329, 24712.28.327, 24712.28.320, 24712.28.46, 24712.28.105, с начална тръжна цена 94300,00 лева и депозит за участие в размер на 9430,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.46.6 по КККР на с.Дюлево с площ 44359 кв.м., нтп- нива, 9 категория в м.”Пинживичка”, актуван с Акт за ЧОС №4499/14.04.2022 г., с граници и съседи: 24712.46.442, 24712.46.130, 24712.46.134, 24712.46.185, 24712.46.181, 24712.46.180, с начална тръжна цена 28 700,00 лева и депозит за участие в размер на 2870,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.48.33 по КККР на с.Дюлево с площ 16379 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Суха река”, актуван с Акт за ЧОС №4495/13.04.2022 г., с граници и съседи: 24712.48.175, 24712.48.32, 24712.48.41, 24712.49.153, с начална тръжна цена 10 600,00 лева и депозит за участие в размер на 1060,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.49.51 по КККР на с.Дюлево с площ 17356 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Средна река”, актуван с Акт за ЧОС №4493/13.04.2022 г., с граници и съседи: 24712.49.35, 24712.49.161, 24712.49.159, 24712.49.39, 24712.49.158, 24712.49.88, 24712.49.87, с начална тръжна цена 11 300,00 лева и депозит за участие в размер на 1130,00 лева;

- имот с идентификатор 65560.163.9 по КККР на с.Светлина с площ 3296 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Стопански двор”, актуван с Акт за ЧОС №4507/26.04.2022 г., с граници и съседи: 65560.163.3, 65560.163.8, 65560.163.240, с начална тръжна цена 2 100,00 лева и депозит за участие в размер на 210,00 лева;

- имот с идентификатор 65560.163.10 по КККР на с.Светлина с площ 2512 кв.м., нтп- изоставена орна земя, 9 категория в м.”Стопански двор”, актуван с Акт за ЧОС №4508/26.04.2022 г., с граници и съседи: 65560.178.152, 65560.163.3, 65560.163.240, 65560.163.125, 65560.174.124, с начална тръжна цена 1 600,00 лева и депозит за участие в размер на 160,00 лева;

- имот с идентификатор 70322.69.6 по КККР на с.Суходол с площ 53846 кв.м., нтп- нива, 9 категория в м.”Саджалан”, актуван с Акт за ЧОС №4509/26.04.2022 г., с граници и съседи: 70322.74.117, 70322.69.13, 70322.69.6, 70322.69.12, 70322.69.16, 70322.69.8, с начална тръжна цена 34 500,00 лева и депозит за участие в размер на 3450,00 лева;

- имот с идентификатор 70322.195.2 по КККР на с.Суходол с площ 102582 кв.м., нтп- нива, 6 категория в м.”Кюмерджика”, актуван с Акт за ЧОС №4510/26.04.2022 г., с граници и съседи: 70322.195.9, 70322.195.5, 70322.195.106, 70322.195.7, 70322.195.3, 70322.196.102, 70322.186.114, 70322.195.8, с начална тръжна цена 75 700,00 лева и депозит за участие в размер на 7570,00 лева.

Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 12.07.2022 г. от 10:20 ч., в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС за всеки имот, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 08.07.2022 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 08.07.2022 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 29.06.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 19.07.2022 г. от 10:30 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 15:00 ч. на 15.07.2022 г. Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 14.07.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък и стойността на изготвената оценка за имотите.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: