Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №400 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №541/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:

-имот с идентификатор 30168.191.39 по КККР на с.Загорци, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, с площ 2269 кв.м., в местност ”До село”, номер по предходен план №191039, актуван с Акт за ЧОС №4484/06.04.2022 г., с граници и съседи: 30168.191.1, 30168.191.14, 30168.191.15, 30168.191.16, 30168.191.18, 30168.191.19, 30168.191.29, 30168.191.30, 30168.191.32, 30168.191.332, 30168.191.35, 30168.191.36, 30168.191.43, 30168.191.44, 30168.191.45, 30168.191.46, 30168.191.51, 30168.191.52, 30168.191.53, 30168.191.54, 30168.191.6, 30168.191.7, 30168.191.8, 30168.196.135, 30168.82.134, с начална тръжна цена 2150,00 лева и депозит за участие в размер на 215,00 лева;

-имот с идентификатор 30168.191.36 по КККР на с.Загорци, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, с площ 433 кв.м., в местност ”До село”, с номер по предходен план №191036, актуван с Акт за ЧОС №4483/06.04.2022 г., с граници и съседи: 30168.191.46, 30168.191.39, 30168.191.132, 30168.191.14, с начална тръжна цена 408,00 лева и депозит за участие в размер на 40,80 лева.

Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 12.07.2022 г. от 10:30 ч., в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС за всеки имот, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 08.07.2022 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 08.07.2022 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 30.06.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 19.07.2022 г. от 10:30 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 15:00 ч. на 15.07.2022 г. Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 14.07.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък, такса за промяна на начина на трайно ползване и стойността на изготвената оценка за имотите.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: