Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 530/30.07.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №341/30.06.2021 год. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имоти-публична общинска собственост,представляващи язовири, чрез предоставянето им под наем, за срок от 10/десет/ години, на следните недвижими имоти:

Язовир „Паздерковица”- поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 по КККР на с. Момина църква, /стар №001048 по КВС/, – с площ от 133 280 кв.м., с Акт за ПОС № 1478/29.10.2020г., при начална тръжна цена за отдаване под наем 2265,76лв./две хиляди, двеста шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/ без включен ДДС и депозит в размер на 226,58лв.

Язовир „Дачковица”- поземлен имот с идентификатор 29221.186.270 по КККР на с. Момина църква, /стар№ 001270 по КВС / - с площ от 109187кв.м, с Акт за ПОС № 1479/29.10.2020г., при начална тръжна цена за отдаване под наем 1856,18/хиляда осемстотин, петдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ без включен ДДС и депозит в размер на 185,62лв.

Определеният депозит за участие в търга, в размер на 10% се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

Спечелилите участници заплащат достигнатата при търга цена. Наемът за първата година се заплаща при сключване на договора за отдаването под наем на язовира.

Търговете да се проведат на 17.08.2021 г. от 10:00 ч., в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 13.08.2021 г., в стая №301.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 13.08.2021 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 23.08.2021 г. за повторни търгове.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни
 • Тръжни условия;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търговете, повторни търгове да се проведат на 24.08.2021 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 23.08.2021 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №301, тел.: 05551/централа 6996, вът. 230 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Изготвил: Т.Бялкова –гл. експерт в Дирекция ИРЗГ и УЕПП

Споделяне: