Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 649/ 28.09.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и част от имот частна общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 • Обособена част с площ от 200 кв.м. (двеста квадратни метра), находяща се в северозападната част на Урегулиран поземлен имот XІІ (дванадесет римско), кв. 83 (осемдесет и трети) по плана на с.Момина Църква, целия с площ от 930 кв.м., за селскостопански нужди, при граници на имота: УПИ XІІ, улица, УПИ XІ, край на регулация, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 5,20 лв /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 5,20 лв.
 • Общинско помещение с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), разположено в североизточната част на втори етаж от масивна двуетажна сграда-кметство със з.п. на сградата 184 кв.м., изградена в УПИ І, кв.13 по плана на с.Голямо Буково, при граници на помещението: север и изток-външен зид, запад-помещение, юг-коридор, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 24,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 2,40 лв.

2. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 15.10.2021 г. от 10:10 ч. и 10:20 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжните документации за участие в търговете се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 13.10.2021 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 13.10.2021 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 20.10.2021г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 22.10.2021г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 13.10.2021 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търга;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 22.10.2021г. от 10:10 ч. и 10:20 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 20.10.2021 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: