Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 7 / 04.01.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 656, 663 и 665 от 30.11.2022г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти-общинска собственост:

 • Поземлен имот № 20273.501.325 (двадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, петстотин и едно, точка триста двадесет и пет) по КККР на село Дебелт с площ от 736 кв.м. (седемстотин тридесет и шест квадратни метра), при граници на имота: 20273.501.326, 20273.501.1095, 20273.501.1061 и 20273.501.324, с начална тръжна цена в размер на 7 620 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 762,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот XІ (единадесет римско) в кв. 37 (тридесет и седем), целият с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра), видно с построена в него масивна едноетажна сграда съ ЗП от 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра) по плана на село Суходол, при граници на имота: от две страни улица, УПИ І-200 и УПИ ІІІ-197, с начална тръжна цена в размер на 16 540,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 1 654,00 лв.;
 • Масивна едноетажна сграда (с предназначение фурна) със ЗП от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), видно с правото на строеж, изградена в Урегулиран поземлен имот ІV (четири римско) в кв. 39 (тридесет и девет), целият с площ от 935 кв.м. (деветстотин тридесет и пет квадратни метра) по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ V-218 и от две страни улица, с начална тръжна цена в размер на 2 800,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 280,00 лв.;

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 27.01.2023 г. от 10:20 ч., 10:30 ч. и 10:40 ч. в зала № 202, ет.2 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 25.01.2023 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 25.01.2023 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 01.02.2023 г. за повторни търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 03.02.2023г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 25.01.2023 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 03.02.2023 г. от 10:20 ч., 10:30 ч. и 10:40 ч. при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 01.02.2023 г.

ІX. Условията и правилата за провеждането на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

X. Спечелилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: